Pécsi Tudományegyetem

Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

  

Nemzetközi tanulmányok (MA)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak (MA)

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak célja olyan magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi műveltségg el rendelkező szakemberek képzése, akik képesek Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. A képzést elvégző hallgatók magas szintű nyelvi, tárgyalástechnikai ismeretekkel rendelkeznek. Történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük analitikus és szintetizáló gondolkodásra képesíti őket.

Tárgyi tudásuk alkalmassá teszi őket a nemzetközi rendszer gazdasági, jogi, politikai folyamatainak megértésére, előrejelzésére. Képesek elhelyezni a kelet-közép-európai térség perspektíváit a nemzetközi viszonyok kihívásai között. A végzett hallgatók ismerik és értik az Európán kívüli térségek fejlődési tendenciáit és megfelelő diszciplináris–civilizációs, világgazdaságtani, nemzetközi jogi, politikaelméleti, valamint gyakorlatidiplomáciai, protokoll, tárgyalástechnikai jellegű ismeretekkel
rendelkeznek. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés
keretében történő folytatására.

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

- nemzetközi kapcsolatok elméleteit,
- globális gazdasági folyamatokat és elméleti reflexióját,
- nemzetközi kapcsolatok történeti, jogi, politikai vonatkozásait,
- az Európai Unió politikáit, illetve jogi, intézményi, gazdasági rendszerét,
- magyar külpolitika történetét, jelenét,
- nemzetközi rendszer és a civilizációk viszonyát taglaló elméleteket,
- regionális és civilizációs tanulmányokat,
- a nemzetközi elemzések problémamegoldó technikáit,
- szakmai-etikai normákat.

 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

- a nemzetközi tanulmányok szakterületein önálló elemző munka elvégzésére, a nemzetközi, illetve európai integrációs folyamatok megértésére, előrejelzésére és formálására,
- nemzetközi gazdasági, politikai, jogi szakterületeken döntések előkészítésére és döntések meghozatalára,
- szakmai-tudományos vitákban való részvételre
- integrált ismeretek széleskörű alkalmazására a társadalomtudományok és a külügyi elemzés területén,
- nemzetközi kapcsolatok építésére,
- szakterületükön tárgyalások lefolytatására idegen nyelven,
- diplomataként, nemzetközi szakértőként, kutatóként, újságíróként, illetve az államigazgatás és a multinacionális vállalatok alkalmazottjaiként feladatok ellátására.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok, készségek:

- lényeglátás és kreativitás,
- önálló szakmai vélemény kialakításának képessége,
- problémacentrikus szemléletmód, problémamegoldó képesség,
- felelősségteljes magatartás a nemzetközi elemzések során szerzett tudás és információk kezelését illetően,
- szakmai továbbképzés, önművelés iránti nyitottság,
- toleráns magatartásforma: más vélemények tiszteletben tartása,
- kritikai magatartásforma a vizsgált jelenségek és a megis mert elméleti paradigmák vonatkozásában,
- kooperatív magatartás: alkalmasság csoportmunkára,
- módszertani tudatosság.

A mesterképzési szakon szerezhető szakképzettség oklevélben megszerezhető megjelölése:

szakképzettség: okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: International Relations Expert
választható szakirányok: regionális és civilizációs tanulmányok, Európa-tanulmányok (Regional and Civilization Studies, European Studies)

Mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: nemzetközi tanulmányok alapképzési szak, valamint az 1993. LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű nemzetközi tanulmányok, valamint nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak, továbbá főiskolai szintű nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak.
A bemenethez a 11.pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: kommunikáció és médiatudomány, politológia, szociológia, társadalmi tanulmányok, kulturális antropológia, szociális munka, szociálpedagógia, informatikus könyvtáros, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató, igazgatásszervező, nemzetközi igazgatási, biztonság-és védelempolitikai, határrendészeti és védelmi vezetői, nemzetbiztonsági, katonai vezetői, történelem, anglisztika, germanisztika, romanisztika, szlavisztika, romológia, keleti nyelvek és kultúrák, szabad bölcsészet alapképzési szakok.

A 11.pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Idegennyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga és további két idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése szükséges.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

- társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia, pszichológia,
- jogi-igazgatási ismeretek: közjogtudomány, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika, gazdasági jog,
- gazdasági ismeretek: közgazdaságtan, makro-mikroökonómia, vállalatgazdaságtan, pénzügytan,
- politikatudományi: politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi tanulmányok,
- történeti, kulturális és nyelvtudományi ismeretek: gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténeti ismeretek, nyelvtudományi, filológiai ismeretek területein.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Képzési idő félévekben: 4 félév
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit