Pécsi Tudományegyetem

Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

  

Doktori Program

Nyomtatóbarát változatPDF változat

PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola: A kormányzás társadalmi, térbeli és történeti dimenziói - Politikatudomány Doktori Programja

Képzési célja

A program alapvető célja komplex, interdiszciplináris (politikatudományi, politikai szociológiai, regionális tudományi, történettudományi) ismereteket nyújtani a hallgatók számára annak érdekében, hogy képesek legyenek értelmezni, elemezni a kormányzást meghatározó területi, történeti és társadalmi dimenziókat. A képzés keretében áttekintést kapnak a hallgatók a hatalom térbeli megosztásának helyi, regionális és transznacionális metszeteiről, a helyi kormányzatok és a civil társadalom közötti viszonyrendszerről, az önkormányzati és autonómia modellek, a kisebbség-politikák fejlődéstörténetéről, jelenlegi trendjeiről.

A doktori képzés elméleti és módszertani segítséget kíván nyújtani az egyes önkormányzati közpolitikák elemzéséhez, a helyi társadalmak komplex (szociológiai, politikatudományi, antropológiai, történeti) megközelítésű kutatásához. A program oktatói és kurzusai az európai többszintű kormányzás, s ezen belül, különösen a nemzeti szint alatti szereplők felértékelődő szerepére fókuszálva törekszenek a kormányzási szintek és szektorok sokszínű kapcsolatrendszerének értelmező bemutatására.

A megközelítés komplexitása okán a programra jelentkezhetnek nemcsak politológus, hanem egyéb társadalomtudományi végzettségűek is, akiknek a politikatudomány alapjaiból különbözeti vizsgát kell tenniük az első szemeszter során. A képzés interdiszciplináris jellegét erősíti a doktoriskola történettudományi és néprajzi programjaival való oktatási és kutatási együttműködés.

Az oktatási program meglehetősen feszített, négy szemeszterben a hallgatóknak 20 kurzust kell teljesíteniük (tanterv melléklet száma). Ennek oka a program önmagában is interdiszciplináris, komplex jellege, amely felöleli a klasszikus politikatudományi megközelítésektől a történeti, szociológiai, kulturális antropológiai, közjogi, nemzetközi, közpolitikai vonatkozásokat.

Felvételi információ / Jelentkezési feltételek

A programra társadalomtudományi diplomával (politológus, szociológus, közgazdász, jogász, történész, geográfus stb.) rendelkezők jelentkezhetnek. A felvételi pályázatban a jelentkezőnek be kell mutatnia a doktori képzéssel kapcsolatos kutatási elképzeléseit, leendő disszertációjának témáját, amelynek illeszkednie kell a Doktori Iskola programjához. A nem politológus végzettségűek az első szemeszter során különbözeti vizsgát tesznek a politikatudomány alapjaiból. A hallgatók felvételéről a Program Tanács jogosult dönteni.

További felvételi információk itt találhatóak.

Képzési jellemzők

A képzési idő hat szemeszter, mely két nagyobb blokkra osztható. Az első négy szemeszter során a hallgatók rendszeresen és kötelező jelleggel látogatnak kurzusokat, melyek teljesítéséhez a félév végén sikeres vizsgatétel szükséges. Az ötödik és a hatodik szemeszter során elsősorban a témavezetőkkel való rendszeres konzultációra, a disszertációhoz kapcsolódó kutatások folytatására, illetve magának a disszertációnak az előkészítésére helyeződik át a hangsúly, ugyanakkor a kutatói fórumokon, valamint a meghirdetett szakmai előadásokon való részvétel is elvárás marad.

Publikációs tevékenység

A harmad és későbbi éves hallgatók publikációs tevékenysége már kiterjedt, többen közülük könyveket írtak, rendszeresen publikálnak. A tanszék kiadványában a doktoranduszok rendszeresen publikálnak, de segítséget kapnak országos publikációs fórumokban való megjelenéshez ( szabályzatunk tartalmazza a preferált folyóiratok listáját).

A publikálási tevékenység ösztönzésére szolgál, hogy a képzés során az egyes kurzusok tárgyában megírt házidolgozatokat, recenziókat az oktatók segítségével a hallgatók megjelentethető változatba átdolgozzák

A program interdiszciplinaritása

A politikatudományi program lényegében önmagában is interdiszciplináris, hiszen az oktatott tudományterületek is különbözőek (politikatudomány, jog-igazgatástudomány, szociológia, regionális tudomány, történettudomány, politikai földrajz stb.). A másik jellemző, hogy a hallgatók is különböző tudományterületeken szerezték a diplomájukat (szociológia, közgazdaságtan, pedagógia, romológia, politológia). A programban eddig szereplő disszertáció témák is többségében interdiszciplináris megközelítést igényelnek (helyi politikai mechanizmusok, kistérségi fejlesztéspolitika, ifjúság szocializációja, regionalizmus, határon átnyúló régiók, különböző közpolitikák térbeli megvalósulása stb.). Ezért van szükség a programban, a Politikai Tanulmányok Tanszékének oktatói mellett, jelentős számban külső szakembereket alkalmazni egyrészt oktatóként, másrészt konzulensként.

Folyóiratlisták (letöltés)

Magyar

Évfolyamfelelősök

2011. évf.: Gyimesi Péter

2012. évf.: Kovács Tamás

2013. évf.: Nyerges Ádám

2014. évf.: Barkóczi Csaba

További információk

A képzésről bővebb információ található a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskolájának saját honlapján:

www.idi.btk.pte.hu