Pécsi Tudományegyetem

Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

  

Tanszékvezetői pályázati kiírás

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Tanszékvezetői pályázati kiírás

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

Csak a sárga színű mezők módosíthatók. A nyomtatványt aláírva, és Word-formátumban e-mailen (allaspalyazat@pte.hu) kell megküldeni a HSZI-nak.

A nyomtatványhoz a státuszigazolást csatolni kell.

 

Pályázatot kiíró szervezeti egységre vonatkozó információk

Szervezeti egység megnevezése

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Társadalmi Kapcsolatok Intézete

Pontos címe

7624 Pécs, Rókus u.2.

Munkáltatói jogkör gyakorlója

Dr. Nagy Zoltán

-  beosztása

intézetigazgató

 

Pályázati kapcsolattartó(HSZI-val törtőnő kapcsolattartás)

E-mail és telefonszám megadása kötelező

Munkatárs neve

Arató Diána Ágnes

-   beosztása

ügyvivő szakértő

-   telefonszáma

72/503-600/25300-as mellék

-  e-mail címe

arato.diana@pte.hu

Érdeklődők számára kíván-e információt adni?*

Igen
Nem

 

Státuszra vonatkozó információk

 

Státuszegyeztetés nélkül pályáztatás nem kezdeményezhető.

 

Státuszt egyeztetni elektronikus levélben lehet a status@pte.hu címen.

 

Státusz megnevezése*

 

Név:

Még be nem töltött üres státusz

Új státusz

Rektori engedély szükséges-e?**

Igen

Nem

Keret*

Centralizált

Decentralizált

**2010. augusztus 18-a előtt megüresedett státusz esetén, annak betöltéséhez rektori engedélyre van szükség.

 

Munkavégzés helye

Szervezeti egység megnevezése

PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete

Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

Pontos címe

7624 Pécs, Ifjúság u. 6.

Munkahelyi vezetőjének neve

Dr. Nagy Zoltán

-  beosztása

egyetemi tanár, intézetigazgató

 

Álláshelyre vonatkozó alapvető információk

 

Pályázat tárgya*

Munkakör

Vezetői megbízás

Mindkettő

Munkakör megnevezése

egyetemi tanár, docens, vagy doktori fokozattal rendelkező adjunktus

Foglalkoztatás jellege*

Teljes munkaidő

Részmunkaidő  - heti órakeret:

Jogviszony időtartama

Határozott

Határozatlan

Határozott idejű foglalkoztatás

 

Vezetői megbízás megnevezése

intézeti tanszékvezető

-   szintje*

Vezető
Magasabb vezető

-   időtartama

Időtartama: Az intézeti tanszékvezető megbízása egyetemi tanár esetében 5 évre, egyetemi docens és adjunktus esetében 3 évre szól. Az intézeti tanszékvezetők megbízása a 65. életév betöltéséig terjedhet.

 

Ellátandó feladatok felsorolása

(1) Az intézeti tanszékvezető feladat- és hatásköre kiterjed az intézeti tanszékre tartozó minden olyan ügyre, amelyet a szabályzat nem utal az intézetigazgató, az intézeti tanács vagy az intézeti tanszék értekezletének a hatáskörébe.

(2) Az intézeti tanszék vezetője feladat- és hatáskörében eljárva

a) képviseli az intézeti tanszéket, kivéve az intézetigazgató hatáskörébe tartozó ügyeket;

b) szervezi és irányítja a szervezeti egység oktató, tudományos- kutató és egyéb tevékenységét;

c) javaslatot tesz a szervezeti egység munkatársait érintő munkáltatói jogok gyakorlására;

d) közvetlen munkahelyi felettesként irányítja a szervezeti egységhez tartozó munkavállalók munkáját;

e) gazdálkodik a tanszék rendelkezésére bocsátott költségvetési kerettel, pályázati és egyéb forrásokkal;

f) akadályoztatás esetén gondoskodik megfelelő helyettesítéséről.

(3) Az oktatás szervezése és irányítása körében

a) kezdeményezi szakok alapítását és indítását, a tanterv elkészítését, illetve módosítását;

b) a szakfelelőssel együttműködve biztosítja a kurzusok meghirdetését, illetve azok programjának elkészítését; szervezi az oktatás és vizsgáztatásteljesítését;

c) javaslatot tesz a szakok indítására és létszámkeretére, a meghirdetendő specializációkra vonatkozóan;

d) javaslatot tesz államvizsga bizottsági elnökök megbízására;

e) megszervezi a hallgatók tanulmányi munkájával összefüggő oktatási, vizsgáztatási és a – tanulmányi hivatal hatáskörébe nem tartozó – oktatásigazgatási feladatokat.

(4) Az intézeten belül az álláshelyek az egyes intézeti tanszékekhez kapcsolódnak. Az intézeti tanszék vezetője a munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatban javaslatot tesz az intézetigazgatón keresztül a Dékánnak

a) a tanszéki álláshelyek betöltésére (pályázat kiírása, az oktatási feladatot ellátó intézeti tanszéki munkatársak személye, közalkalmazotti jogviszony megszüntetése és módosítása);

b) külső óraadók megbízására (figyelembe véve az oktatói-kutatói követelményrendszer rendelkezéseit, az ellátandó óraszámot és kapcsolódó oktatási feladatokat)

c) a munkavállalók előmenetele, átsorolása, fegyelmi illetve kártérítési eljárás megindítása kérdésében;

d) kiemelkedő munkavégzés elismerésére (rendkívüli jutalmak, felterjesztés kitüntetésre stb.).

(5) Az intézeti tanszék vezetője közvetlen munkahelyi felettesként

a) közreműködik az intézeti tanszékhez tartozó munkavállalók minősítésében,

b) meghatározza az oktatók adott tanévre, illetve félévre vonatkozó oktatási feladatait, valamint egyéb feladatait,

c) irányítja és ellenőrzi a hozzá beosztott munkavállalók munkavégzését.

Pályázati feltételek

Végzettség, szakképzettség

a tanszéken határozott időben alkalmazott egyetemi tanár, docens, vagy doktori fokozattal rendelkező adjunktus

Tudományos fokozat

PhD.

Nyelvismeret

 

Gyakorlat

 

Egyéb feltétel

 

 

Pályázat benyújtása, elbírálása, betölthetősége

Postai úton

Postacím: -

Elektronikus levélben

E-mail: arato.diana@pte.hu

Benyújtási határidő:

2017.január 31.

Elbírálás határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követő 15 nap.

Betölthető legkorábban:

2017.február 16.

 

Egyéb közlemények / benyújtandó mellékletek

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása:

 

Személyi rész:

- pályázati kérelem;

- a pályázati feltételek teljesülésének igazolása

 

Vezetői elképzelések:

- motiváció;

- helyzetértékelés;

- vezetői program.

 

Nyilatkozatok:

- összeférhetetlenségi nyilatkozat (Foglalkoztatási Követelményrendszer 22. számú melléklete);

- az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére.

 

rovat: