Nemzetközi tanulmányok MA

Nyomtatóbarát változatPDF változat
  • Leírás
  • Időterv
  • Kurzusok
  • Jelentkezés
  • Államvizsga

A képzés célja olyan szakértők képzése, akik megfelelő elméleti ismeretek birtokában képesek a jelenlegi nemzetközi politikai és gazdasági viszonyok tendenciáinak elemzésére. Felkészültek nemzetközi gazdasági, nemzetközi jogi, nemzetközi kapcsolatokat érintő elméletei, regionális-civilizációs interdiszciplináris ismereteik, valamint szaknyelvi tudásuk birtokában a globalizálódó nemzetközi rendszer összefüggéseinek megértésére. Képesek egy adott régió gazdasági, politikai és társadalmi összefüggéseinek mélyebb elemzésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Várjuk azokat a hallgatókat, akik elsősorban a nemzetközi kapcsolatok iránt érdeklődnek. Történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük analitikus és szintetizáló gondolkodásra képesíti majd őket. Tárgyi tudásuk alkalmassá teszi őket a nemzetközi rendszer gazdasági, jogi, politikai folyamatainak megértésére, előrejelzésére. Képesek elhelyezni a kelet-közép-európai térség perspektíváit a nemzetközi viszonyok kihívásai között. A végzett hallgatók ismerik és értik az Európán kívüli térségek fejlődési tendenciáit és megfelelő diszciplináris – civilizációs, világgazdaságtani, nemzetközi jogi, politikaelméleti –, valamint gyakorlati – diplomáciai, protokoll, tárgyalástechnikai – jellegű ismeretekkel rendelkeznek. A képzéssel biztosítani tudjuk, hogy a végző hallgatók magas szintű nyelvi, tárgyalástechnikai ismeretekkel rendelkezzenek.

Az időterv elérhető az alábbi linken:
Időterv - Nemzetközi Tanulmányok MA

Az időterv elérhető az alábbi linken:
Időterv - Nemzetközi Tanulmányok MA

Felvételi információk, jelentkezési feltételek
A) A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: nemzetközi tanulmányok és nemzetközi igazgatási alapképzési szakok.

Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra  lehetőleg még a felvételi jelentkezés határideje előtt harminc nappal.

Elsősorban számításba vehető szakok: a társadalomtudomány; a bölcsészettudomány; a gazdaságtudományok; a jogi; valamint az államtudományok képzési területekhez tartozó alapképzési szakok.

Ezen diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

  • társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia, pszichológia
  • jogi-igazgatási ismeretek: közjog és magánjog, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika, gazdasági jog,
  • gazdasági ismeretek: közgazdaságtan, makro- mikroökonómia, vállalatgazdaságtan, pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan,
  • politikatudományi: politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi tanulmányok,
  • történeti, kulturális és nyelvtudományi ismeretek: gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténeti ismeretek, nyelvtudományi, filológiai ismeretek területein.


A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató.

A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.  


A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről.

A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie. A kreditek tartalma itt található.

B) A szóbeli felvételi vizsga
A felvételi vizsga tárgyköreit és kapcsolódó kötelező irodalmat a Kar a honlapon közzéteszi.

C) Pontszámítás
A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad.

A szakon 4 többletpont adható kiemelkedő szakmai tevékenységért (TDK-részvétel, konferencia-előadás, publikáció)

Felvételi követelmények
szóbeli felvételi

Felvételi irányszám
5<15 fő

Az államvizsgára való jelentkezés az abszolutórium megszerzését és egy szakdolgozat beadását követően válik lehetségessé. Az államvizsga egy vizsgából és egy védésből áll.

A tételsor itt letölthető: LETÖLTÉS